Optimum Yatçılık A.Ş.

SES KAYDI İÇİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla Optimum Yatçılık Anonim Şirketi (“Şirket”, “Optimum Yatçılık”) olarak bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket olarak elde edilen kişisel veriler, bu verileri açıklamanıza konu olan; şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçları için işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizin işlenme amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel hukuk kişilerine az önce saydığımız amaçları yerine getirebilmek için, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.optimumyatcilik.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyannamesi”nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz; kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması ve bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

KVKK’nın 11.Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.optimumyatcilik.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyannamesi”nde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini belirtiriz.

Saygılarımızla,