Optimum Yatçılık A.Ş.

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK BEYANI


İşbu Gizlilik Beyannamesi’nin amacı; Optimum Yatçılık A.Ş. (Şirket) tarafından işletilmekte olan www.optimumyatcilik.com.tr üzerinden temin edilen hizmetler sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirketin Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

1. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Optimum Yatçılık A.Ş., sitenin işleyişini daha iyi bir duruma getirmeyi amaçlamakta olup verilerinizi anonim hale getirilmiş bir biçimde, teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri kullanarak (alan adı, gezilen sayfalar ve sitenin ne kadar süreyle ziyaret edildiği bilgisi) toplamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

Site üzerinde kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin Veri Sahibi’nden alınan ayrı beyanlar veya bilgilendirmeler dahilinde farklı kişisel veri işleme süreçlerinin yürütülmesi mümkündür.

2. Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yalnızca istatistik ve pazarlama amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Ayrıca; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
- Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3. Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), istatistik ve pazarlama hizmetleri alınan dış kaynak sağlayıcıları ve grup şirketleri gibi üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Beyannamesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik beyannameleri ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4. Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, bu beyanın yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.optimumyatcilik.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Büyükdere Cd. 59. Sk. Spine Tower No: 243 K:2 Maslak/Sarıyer - İstanbul, Türkiye adresine göndererek Şirketimize iletebilecekleri gibi başvuru formunu imzalayarak kvkkbasvuru@optimumyatcilik.com.tr elektronik posta adresine iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

6. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirketimiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Beyannamesi’nde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Veri Sahipleri’ne ait verilerin toplandığı Site tarayıcınız vasıtasıyla uygulamada olan şifreleme modülüyle şifrelenmektedir.

Saygılarımızla,